ปิดอีก โรงเรียนสัตหีบ พิษโควิด

ปิดอีกที่! โรงเรียนสัตหีบ หวั่นเป็นพื้นที่เสี่ยงระบาดเชื้อโรคโควิด-19

วันนี้ 14 ก.ค.63 นางศุภภาณี คลังเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ออกประกาศ ขอแจ้งปิดการเรียนกรณีเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงของการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) โรงเรียนอยู่ในพื้นที่อำเภอใกล้เคียงกับจังหวัดระยอง จึงตระหนักถึงความรุนแรงของโรคระบาด และให้ความสำคัญในการดูแลนักเรียนผู้ปกครองครู และบุคลากรทางการศึกษาจึงขอแจ้งปิดเรียน

โดยในประกาศมีข้อความ เรื่อง การปิดเรียนของนักเรียนโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ กรณีเหตุพิเศษด้วยสถานการณ์การระบาดชองเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVD -19) ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ทำให้การระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19)จัดเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ณ ปัจจุบันนี้ จังหวัดระยองเป็นพื้นที่เสี่ยงของการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 (COMD-19) โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดระยอง ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา นั้นโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคระบาด และให้ความสำคัญในการดูแลนักเรียนผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 (COMD-19) จึงขอแจ้งปิดเรียนกรณีเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะสอนชดเชยให้หาการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งจึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พศ.2563

และบริเวณประตูรั้วทางเข้า-ออกของทางโรงเรียนยังมีประกาศคำสั่งของกองทัพเรือที่สั่งงดใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอีกด้วย