ข่าวรายวัน

ดูดวง | ตรวจสลาก | ซีรีย์เกาหลี | รถยนต์ | เลือกตั้ง2566

การปฏิบัติตัวของประชาชนในช่วงวิกฤตฝุ่น PM2.5


Posted

in

by

การปฏิบัติตัวของประชาชนในช่วงวิกฤตฝุ่น PM2.5 โดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

เป็นที่ทราบและตระหนักกันดีถึงพิษภัยต่อสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 ทั้งผลเฉียบพลันและผลเรื้อรัง ไม่เฉพาะผลต่อระบบการหายใจที่เป็นช่องทาง นําพาฝุ่นเข้าสู่ร่างกายเท่านั้น ฝุ่น PM2.5 ยังมีผลต่อการเกิดโรคระบบต่าง ๆ เช่นระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบประสาท หลอดเลือดสมอง และโรคไต ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายได้มากคือ เด็ก หญิง

ตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคเรื้อรัง (โรคปอด หัวใจ สมอง และไต) ในขณะที่ทุกภาคส่วนกําลัง ระดมสมองแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ประชาชนควรดูแลสุขภาพของตัวเองในช่วงที่ฝุ่นมีปริมาณสูง ดังนี้

.

1. หมั่นตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งข้อมูลของรัฐและเอกชนอย่างสม่ําเสมอ หรือใช้เครื่องวัดปริมาณฝุ่นแบบพกพา เพื่อวางแผนกิจวัตร ประจําวันใหเ้หมาะสมและให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสูดPM2.5โดยการจัดให้มีพื้นที่ปลอดภัย(safetyzone)

.

2. เมื่อค่า PM2.5 ในขณะนั้น (ค่ารายชั่วโมง) ขึ้นสูงเกินเกณฑ์ คือ

.

ก. สูงกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กลุ่มเสี่ยงควรงดทํากิจกรรมกลางแจ้ง บุคคลทั่วไปควรลดและปรับเวลาทํากิจกรรมกลางแจ้ง โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

.

ข. สูงกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทุกคนควรงดทํากิจกรรมกลางแจ้ง ยกเว้นผู้ที่ต้องทําหน้าที่บริการสาธารณะกลางแจ้งให้ใส่หน้ากาก N95 ตลอดเวลา

.

ค. สูงกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทุกคนควรอยู่ในตัวอาคารซึ่งติดตั้งระบบระบายและฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ ยกเว้นผู้ที่ต้องทําหน้าที่บริการสาธารณะกลางแจ้ง ให้ใส่หน้ากาก N95 ตลอดเวลา และจํากัดช่วงเวลาปฏิบัติงานไม่ให้

เกินครั้งละ 60 นาที

.

3. ขณะที่ปริมาณฝุ่นภายนอกขึ้นสูง ภายในตัวอาคารควรจัดให้มีระบบระบายและฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

.

4. การออกกําลังกายสม่ําเสมอจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดโอกาสเจ็บป่วย แต่ขณะที่ปริมาณฝุ่นขึ้นสูงควรหลีกเลี่ยงหรือลดเวลาการออกกําลังกายกลางแจ้งตามระดับเตือนภัยในข้อ 2 หรือออกกําลังกายในร่มที่มีระบบระบายและฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

.

5. ดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอ จะช่วยเร่งการขับฝุ่น PM2.5 ที่เล็ดลอดเข้ากระแสเลือด ออกไปทางไตในรูปของปัสสาวะได้มากขึ้น

.

6. การอยู่ในบริเวณที่มีต้นไม้ใบเขียว จะช่วยการดูดซับฝุ่นในอากาศได้เพิ่มมากขึ้น

.

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

(พลโท รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์)

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

.

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพจน์ ศรีมหาโชตะ)

นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

.

(แพทย์หญิงทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์)

นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

.

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สัมมน โฉมฉาย)

นายกสมาคมพิษวิทยาคลินิก

.

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา)

นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

.

(นายแพทย์วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข)

นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย