RSSArchive for March 27th, 2012

เปิดผลสอบสัญญา 3 จี กสท.เอื้อ ทรู

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงโดยการตรวจสอบพยานเอกสารและสอบสวนพยานบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับ กสท ในการดำเนินงานตามโครงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๓G ระบบ HSPA คณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นร่วมกันว่า การพิจารณาในรายละเอียดของโครงการดังกล่าวจะต้องยึดหลักการดำเนินการเพื่อ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ กสท และประชาชนผู้ใช้บริการ จึงได้กำหนดขอบเขตการพิจารณาโดยครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ ขั้นตอนการดำเนินการ การพิจารณาตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาและเงื่อนไข ของโครงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๓G ระบบ HSPA รวมทั้ง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่จะต้องปฏิบัติซึ่งมีความเห็นสรุปได้ดังนี้