ผลนับคะแนนเลือกตั้ง สส.ยะลา 2554(ไม่เป็นทางการ)


Last Update by EGA: July 3, 2011, 5:52 pm

นับคะแนนไปแล้ว 79.64 %
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 314,816 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 225,810 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11,260 บัตร
บัตรเสีย 20,181 บัตร

เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1 นาย อีรฟาน สุหลง
7,881 คะแนน
หมายเลข 7 นาย อับดุลกอริม เจะแซ
767 คะแนน
หมายเลข 8 นาง วราภรณ์ ภู่เกลี๊ยะ
32 คะแนน
หมายเลข 10 นาย ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ
29,197 คะแนน
หมายเลข 26 นาย วิสันต์ เข็มเพ็ชร์
1,986 คะแนน
หมายเลข 34 นาย อดิศร อาลีลาเต๊ะ
119 คะแนน
หมายเลข 39 นาย ประสิทธิ์ ทองใส
285 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1 นาย ซูการ์โน มะทา
23,542 คะแนน
หมายเลข 7 นาย ชานนท์ เจะหะมะ
4,919 คะแนน
หมายเลข 10 นาย อับดุลการิม เด็งระกีนา
23,838 คะแนน
หมายเลข 21 นาย อาซือมี อิตูวา
1,276 คะแนน
หมายเลข 26 นาย มาหะมะอามิน มูน๊ะ
10,381 คะแนน
หมายเลข 34 นาย การิม เปะอะรอมิง
91 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1 นาย บูราฮานูดิน อุเซ็ง
17,833 คะแนน
หมายเลข 7 นาย มะสือดี สะแลแม
660 คะแนน
หมายเลข 8 นาย ซอลาฮุดดีน ยาญา
128 คะแนน
หมายเลข 10 นาย ณรงค์ ดูดิง
30,103 คะแนน
หมายเลข 21 นาย ซาบรี แดเมาะ
4,019 คะแนน
หมายเลข 26 ว่าที่ร้อยตรี อับดุลฮาฟิซ หิเล
8,845 คะแนน
หมายเลข 34 นาย ชาดาฎ์ มะเซ็ง
50 คะแนน

Bookmark us

Filed Under: ผลคะแนนการเลือกตั้งสส.2554

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.