ผลนับคะแนนเลือกตั้ง สส.สุราษฎร์ธานี 2554(ไม่เป็นทางการ)


Last Update by EGA: July 3, 2011, 8:01 pm

นับคะแนนไปแล้ว 93.59 %
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 722,259 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 526,536 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 30,191 บัตร
บัตรเสีย 27,552 บัตร

เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1 นาย พีรพงษ์ สังข์ทอง
6,749 คะแนน
หมายเลข 2 นาย เอกราช รอดเจริญ
534 คะแนน
หมายเลข 10 นาย ธานี เทือกสุบรรณ
60,028 คะแนน
หมายเลข 12 นาย ธนาธิป บัวชู
2,635 คะแนน
หมายเลข 18 นางสาว จิตรา ปลอดอักษร
61 คะแนน
หมายเลข 20 นาย ชาญชัย ช่วยจันทร์
277 คะแนน
หมายเลข 34 จ่าสิบเอก อรรณพ เสือนิล
128 คะแนน
หมายเลข 36 นาย อลงกรณ์ ไชยะเดชะ
154 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1 นาย ชาญยุทธ นพคุณ
7,663 คะแนน
หมายเลข 2 นาย เอกกวี บุรประภัสสร
453 คะแนน
หมายเลข 10 นาย สุเทพ เทือกสุบรรณ
68,180 คะแนน
หมายเลข 21 นาย ยรรยง ศรีฟ้า
1,203 คะแนน
หมายเลข 36 นางสาว สุนีย์ ไชยธวัช
251 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1 นาย มานพ เกษมณี
7,817 คะแนน
หมายเลข 2 นาย ธาดา บุรประภัสสร
270 คะแนน
หมายเลข 10 นาง โสภา กาญจนะ
61,597 คะแนน
หมายเลข 12 นาย สมพล ขุนทอง
8,257 คะแนน
หมายเลข 22 นาย นิยม แก้วชัด
951 คะแนน
หมายเลข 34 นาย ณรงค์ ทิพย์สุวรรณ
315 คะแนน
หมายเลข 36 นาย คณาพงษ์ ทองสุข
58 คะแนน
หมายเลข 39 นาย ฐานะกูล พัฒนสิงห์
243 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1 พันตำรวจเอก สมพล รัฐกาญจน์
8,126 คะแนน
หมายเลข 2 นาย ชัยชนะ สงฤทธิ์
1,184 คะแนน
หมายเลข 10 นาย เชน เทือกสุบรรณ
68,029 คะแนน
หมายเลข 34 นาย วิเชียร จันทร์บัว
512 คะแนน
หมายเลข 36 นาย สมศักดิ์ ศรีธรรม
226 คะแนน
หมายเลข 39 นาย สุชัด ชูสุวรรณ
768 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5
หมายเลข 1 นาย คณิต อินทปัน
4,192 คะแนน
หมายเลข 2 นาย กีรติ ช่วยชนะ
1,011 คะแนน
หมายเลข 10 นาย สินิตย์ เลิศไกร
60,065 คะแนน
หมายเลข 16 นาง อัจฉราวดี เกื้อหนุน
11,590 คะแนน
หมายเลข 18 นางสาว บุญทิพย์ คงคำ
31 คะแนน
หมายเลข 36 นาย พสิษฐ์ แก้วพิชัย
21 คะแนน
หมายเลข 39 นาย สุทัศน์ อินทชาติ
23 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6
หมายเลข 1 นาย ชุมสาย ศรียาภัย
6,392 คะแนน
หมายเลข 2 นาย สรรเสริญ ฤกษ์อุไร
189 คะแนน
หมายเลข 10 นาย ธีรภัทร พริ้งศุลกะ
70,481 คะแนน
หมายเลข 18 นาย ฟื้น ฤทธิวงศ์
123 คะแนน
หมายเลข 36 นาย วิเชียร เกิดชูกุล
239 คะแนน
หมายเลข 39 นาย ประสาร ไมอินทร์
1,100 คะแนน

Bookmark us

Filed Under: ผลคะแนนการเลือกตั้งสส.2554

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.