ผลนับคะแนนเลือกตั้ง สส.ภูเก็ต 2554(ไม่เป็นทางการ)


Last Update by EGA: July 3, 2011, 6:22 pm

นับคะแนนไปแล้ว 80.98 %
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 244,381 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 182,196 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,467 บัตร
บัตรเสีย 8,542 บัตร

เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1 นาย วิสิษฐ์ ใจอาจ
15,060 คะแนน
หมายเลข 2 นาย จตุพงศ์ เลิศศิลป์จิรดา
247 คะแนน
หมายเลข 10 นาง อัญชลี เทพบุตร
48,101 คะแนน
หมายเลข 17 นาย วีรศักดิ์ วรเนติวงศ์
264 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1 นาย สมาน เก็บทรัพย์
6,994 คะแนน
หมายเลข 10 นาย เรวัต อารีรอบ
45,021 คะแนน
หมายเลข 16 นาย จิรายุส ทรงยศ
24,513 คะแนน

Bookmark us

Filed Under: ผลคะแนนการเลือกตั้งสส.2554

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.