ผลนับคะแนนเลือกตั้ง สส.พะเยา 2554(ไม่เป็นทางการ)


Last Update by EGA: July 3, 2011, 6:35 pm

นับคะแนนไปแล้ว 80.62 %
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 381,890 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 246,957 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8,131 บัตร
บัตรเสีย 14,965 บัตร

เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1 นางสาว อรุณี ชำนาญยา
31,792 คะแนน
หมายเลข 2 นาย ชัยยุทธ บุญนาวา
111 คะแนน
หมายเลข 10 นางสาว มัลลิกา บุญมีตระกูล
12,526 คะแนน
หมายเลข 12 นาง รุจิตรา ทนทาน
230 คะแนน
หมายเลข 16 นาย อนุรัตน์ ตันบรรจง
23,570 คะแนน
หมายเลข 18 นาง รักเย็น หน่อแก้ว
65 คะแนน
หมายเลข 34 จ่าสิบเอก สราวุธ รัศมี
9 คะแนน
หมายเลข 36 นาย ศิริพงษ์ วงศ์ไชย
37 คะแนน
หมายเลข 39 สิบเอก ไพศาล อินต๊ะมูล
23 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1 นาย วิสุทธิ์ ไชยณรุณ
51,658 คะแนน
หมายเลข 2 นางสาว วนิดา ก๋าใจ
305 คะแนน
หมายเลข 10 นาย อนุชา มุสิกะ
11,467 คะแนน
หมายเลข 12 นาย บำรุง สักลอ
606 คะแนน
หมายเลข 18 นาย ธนบูลย์ คำโล
15 คะแนน
หมายเลข 34 จ่าสิบเอก พิสิฐ เพียรการ
233 คะแนน
หมายเลข 39 นาวาอากาศโท ปรัชญา สะท้านพานิช
15 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1 นาย ไพโรจน์ ตันบรรจง
56,319 คะแนน
หมายเลข 2 นาย จรูญ ปัญญาวงศ์
275 คะแนน
หมายเลข 10 นาย ธนสรร ธรรมสอน
27,994 คะแนน
หมายเลข 34 นาย เกรียงไกร ไชยมงคล
694 คะแนน
หมายเลข 39 นาย ประเสริฐ ไชยมงคล
70 คะแนน

Bookmark us

Filed Under: ผลคะแนนการเลือกตั้งสส.2554

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.